آیا می‌توان دختر یا پسر بودن جنین را انتخاب کرد؟

آیا می‌توان دختر یا پسر بودن جنین را انتخاب کرد؟

هرچند اعتقادات و باورهای زیادی در این مورد شنیده‌اید، اما هیچ‌کدام از نظر علمی ثابت نشده است.

بد نیست این را هم بدانید که شما به عنوان یک مادر هیچ نقشی در جنسیت کودکتان ندارید، بلکه جنسیت کودک به وسیلهٔ اسپرم مرد یعنی پدر کودک شما تعیین می‌شود. از طرفی، آیا می‌توان فقط دختر خواستن یا تنها خواستن یک پسر را بخشی از هدف و تصمیم خود برای شروع پدر و مادر شدن دانست؟ شاید بد نباشد در مورد این عقیدهٔ خود و همسرمان کمی بیشتر فکر کنیم.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید