پیش‌دبستان

دورهٔ پیش‌دبستان، دورانی است که کودکان برای ورود به مدرسه و آموزش‌های تحصیلی آماده می‌شوند تا بتوانند در سال بعدی یا دو سال بعد به دوران ابتدایی و مدرسه بروند. دوران پیش‌دبستانی در ایران به منظور آماده کردن کودکان پنج ساله برای ورود به دبستان است و واحدهای مستقل یا ضمیمهٔ دبستان‌ها آمادگی نام دارند. در این واحدها، کودکان پنج ساله به مدت یک سال طبق برنامهٔ خاصی برای ورود به دوران بعد آماده می‌شوند. با مطالعهٔ مطالب مادرشو در رابطه با مقطع پیش‌دبستان یا آمادگی کودکان بیشتر بدانید.

دبستان

دوران ابتدایی مدرسه، شروع دورهٔ آموزشی رسمی کودکان است که دبستان نام دارد. دوران ابتدایی یا دبستان در ایران به دو دورهٔ سه ساله تقسیم شده است. این دو دوره شامل دورهٔ اول، یعنی اول تا سوم ابتدایی و دورهٔ دوم، یعنی چهارم تا ششم ابتدایی که روی هم شامل شش سال تحصیلی است. دانش‌آموزان دوران ابتدایی باید شش سالگی خود را تمام کرده و وارد هفت سالگی شده باشند تا بتوانند در کلاس اول ثبت‌نام کنند. بعد از گذشت این شش سال در این دو دوره، دانش‌آموزان وارد دورهٔ متوسطهٔ اول خواهند شد که به مدارس آموزشی آن دبیرستان می‌گویند. در مطالب این بخش مادرشو در مورد مدرسهٔ ابتدایی و دبستان اطلاعات کسب کنید.