ویدیو زایمان طبیعی

اگر شما هم روش زایمان طبیعی را انتخاب کرده‌اید، برای آسودگی بیشتر از روز زایمان خود، ویدیوهای توضیحات پزشکان و ماماهای مادرشو در مورد روش زایمان طبیعی و مراحل زایمان طبیعی را ببینید.

ویدیو سزارین

زایمان سزارین یکی از روش‌های زایمان است که گاهی انتخاب درستی برای زایمان محسوب می‌شود. با دیدن ویدیوهای این بخش مادرشو در مورد روش زایمان سزارین و موارد ضروری انجام سزارین بیشتر بدانید.