فعالیت و بازی کودک

همه می‌دانیم که نقش بازی کردن با بچه‌ها چقدر مهم است. در مطالب این بخش، مادرشو برای آموزش بازی با کودکان نکات و فکرهای ساده و قشنگی را جمع‌آوری کرده است.