تست درک مطلب خوب برای کلاس دومی‌ها چیست؟

تست درک مطلب خوب برای کلاس دومی‌ها چیست؟

اگر بچۀ کلاس دومی شما می‌تواند گزیدۀ زیر از یک داستان کودکان را بخواند و بفهمد پس طبق یک چک‌پوینت معتبر، برای پیشرفت خواندن و نوشتن، شما سرنخی دارید که توانایی خواندن فرزندتان در سطح درستی است. از فرزندتان بخواهید این پاراگراف را بخواند و سپس از او سؤالاتی مانند «روباه با ریما چی کار کرد؟» بپرسید:

«کلاه روی سر روباه بود. ریما فکر کرد خوب است که آن را روی سر خودش داشته باشد. آن را برداشت و پوشید. کلاه سر ریما را پوشانده بود. او نمی‌توانست ببیند. روباه سریع ریما را بلند کرد و داخل یک کیسه انداخت. روباهی که کلاه قرمز بزرگی داشت، ریما را سوار قایق کوچکی کرد و ملوانی با پارو زدن، هر دوی آنها را از توی آب به سمت یک کشتی بزرگ برد».

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

سوالات مرتبط