چرا کودک نوپای من با قدم‌های ناموزون و بی‌تناسب می‌دود؟

چرا کودک نوپای من با قدم‌های ناموزون و بی‌تناسب می‌دود؟

برای همهٔ توانایی‌ها در بین بچه‌ها مثلاً برای چابکی، سطح فعالیت و حتی بازه‌ٔ توجه و دقت آنها طیفی از توانایی و تسلط وجود دارد. از لحاظ چابکی، بیشتر کودکان نوپا در انتهای پایین‌تر طیف قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، فرزند شما هنوز در حال یادگیری چگونگی استفاده از پاهای خود است، بنابراین نمی‌توانید انتظار داشته باشید که مثل یک کودک دبستانی که با سرعت بیشتری می‌دود و فوتبال بازی می‌کند، بدود.

بچه‌ها ابتدا در حدود ۱۸ ماهگی شروع به دویدن می‌کنند و با گذشت هر ماه در دویدن مهارت بیشتری پیدا می‌کنند. با این حال، حتی در سن سه سالگی، هنوز هم پاهایشان هنگام دویدن زاویه‌ٔ عجیبی دارد یا زانوهایشان را بیشتر از بچه‌های بزرگ‌تر بلند می‌کنند. تا زمانی که طرز گام برداشتن او بدتر یا ناموزون‌تر نشود، بهتر است فقط او را ترغیب کنید که به استفاده از پاهای تازه‌ راه‌افتاده‌اش عادت کند و از زدن برچسب ناموزون بودن به کودکتان در هر سنی خودداری کنید!

با دوستانتان به اشتراک بگذارید