تست ایمنی کودک: اگر چیزی در گلوی کودک شما گیر کرد، اولین کاری که باید انجام دهید چیست؟

تست ایمنی کودک: اگر چیزی در گلوی کودک شما گیر کرد، اولین کاری که باید انجام دهید چیست؟

سؤال: اگر چیزی در گلوی کودک شما گیر کرد، اولین کاری که باید برای باز کردن مجاری تنفسی‌اش انجام دهید چیست؟

الف. ضربه زدن به پشت کودک

ب. تنفس مصنوعی

ج. فشار آوردن بین ناف و استخوان جناغ کودک

د. بیرون آوردن شیء گیرکرده در گلوی کودک با انگشت

جواب: پاسخ درست مورد «الف» است. اگر کودک شما قادر به سرفه کردن برای خارج شدن جسم خارجی به بیرون نیست، از کسی بخواهید که با ۱۱۵ تماس بگیرد و ضربه به پشت و به دنبال آن کشش شکمی معروف به مانور هایملیخ را شروع کنید. اگر با کودک خود تنها هستید، همزمان این کارها را به مدت دو دقیقه انجام دهید و به سرعت هم خودتان با اورژانس تماس بگیرید. همچنین اگر کودک بیهوش شود، لازم است احیای قلبی تنفسی کودک زیر یک سال یا احیای قلبی تنفسی کودک بزرگ‌تر از یک سال را انجام دهید تا اورژانس برسد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید