پنجاه و دو تا پنجاه و چهار ماهگی

پنجاه و دو تا پنجاه و چهار ماهگی
در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از شروع ماه چهارم از چهار سالگی تا پایان ماه ششم از چهار سالگی یا به عبارت دیگر، از شروع روزهای زندگی یک کودک چهار سال و سه ماهه تا چهار سال و نیمه در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط