کیت تخمک‌گذاری را روز چندم پریود باید استفاده کنم؟

کیت تخمک‌گذاری را روز چندم پریود باید استفاده کنم؟

این موضوع به طول دوره‌های شما وابسته است.
طول دورۀ قاعدگی در زنان متفاوت است و بعضی از زنان دوره‌های منظمی ندارند. اگر طول دورۀ شما هم مانند بسیاری دیگر از زنان ۲۸ روزه است، شروع استفاده از کیت تخمک‌گذاری روز ۱۱ است. زنانی که دورۀ منظمی ندارند هم می‌توانند تعداد روزهای سه دورۀ خود را میانگین بگیرند و در میانۀ قاعدگی از کیت تخمک‌گذاری استفاده کنند.
پس از تعیین زمان شروع استفاده از تست می‌توانید پنج روز متوالی از کیت تخمک‌گذاری استفاده کنید. بهتر است چند روز زودتر کیت را خریداری کنید و با توجه به جدول راهنمای تعیین روز شروع که در بروشور آن موجود است، در زمان درست از آن استفاده کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید