آیا می‌توان برای شنیدن صدای قلب جنین دستگاه داپلر خانگی خرید؟

آیا می‌توان برای شنیدن صدای قلب جنین دستگاه داپلر خانگی خرید؟

خرید داپلر خانگی کار درستی نیست، زیرا پیدا کردن ضربان قلب جنین ممکن است نیاز به آموزش و تمرین قابل توجهی داشته باشد و از طرفی هم، اثرات بلندمدت قرارگیری مکرر جنین در معرض اشعه‌های فراصوت منشعب از این دستگاه‌ها هنوز شناخته‌شده نیست.

FDA نیز هشدار می‌دهد که یک داپلر دستی باید تنها زمانی استفاده شود که نیاز پزشکی وجود دارد و تنها توسط متخصص یا زیر نظر او به کار برده شود. بنابراین، در هر صورتی که فکرش را بکنید، فکر عجیب خرید دستگاه داپلر خانگی نادرست است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید