اگر مادرم سرازین شده باشد، من هم سزارین می‌شوم؟

اگر مادرم سرازین شده باشد، من هم سزارین می‌شوم؟

خیر، هیچ ریسک موروثی‌ای برای جراحی سزارین وجود ندارد.

یک مادر و دختر ممکن است ویژگی‌های مشترکی داشته باشند که احتمال جراحی سزارین را افزایش دهد، مثل به دنیا آوردن دوقلوهای دوتخمکی یا باریک بودن لگن، اما هیچ دلیل ذاتی وجود ندارد که باعث شود تنها به این خاطر که مادرتان سزارین داشته است، شما هم داشته باشید.

فکر خوبی است که هر ترسی در رابطه با عقیدهٔ «دختر به مادرش می‌ره» و هر ترس و نگرانی دیگری را با پزشک که می‌تواند شما را برای احتمالات آماده کند در میان بگذارید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید