چگونه به پسرم یاد بدهم ایستاده ادرار کند؟

چگونه به پسرم یاد بدهم ایستاده ادرار کند؟

اگر می‌خواهید ایستاده ادرار کردن را به کودتان یاد بدهید اول باید بگذارید که نشسته ادرار کردن را بیاموزد. وقتی کودک خردسال شما روی دستشویی رفتن در حالت نشسته تسلط پیدا کرد، می‌تواند آموزش حالت ایستاده را شروع کند. در دسترس داشتن یک الگوی مردانه کلیدی است.

برای این کار، ترتیبی بدهید که پسرتان به دنبال پدر یا برادرش به دستشویی برود تا نحوهٔ کار او را تماشا کند. البته نگاه کردن کودک به این معنا نیست که او جزئیات را کامل ببیند یا باعث ایجاد هر نوع شک و تردید یا ترس و معذب شدن شما برای دیدن اندام خصوصی دیگران توسط کودک شود. منظور از نگاه کردن کودک، ایجاد دیدی کلی از روند دستشویی رفتن است، پس سعی کنید به این اتفاق به شکلی منطقی و با دید والدینی آگاه نگاه کنید و درگیری فکری غیرضروری برای خودتان ایجاد نکنید.

وقتی به نظر رسید که پسرتان می‌داند چگونه این کار را انجام دهد، اجازه دهید خودش امتحان کند، مثلاً درحالی‌که کنار توالت بزرگ‌تر ایستاده است، داخل لگن خودش ادرار کند، به تنهایی یا با حضور پدر یا برادرش.

در مورد آموزش دستشویی رفتن به پسرها بیشتر و دقیق بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید