چرا کودکان بازی دالی‌ موشه را این‌قدر دوست دارند؟

چرا کودکان بازی دالی‌ موشه را این‌قدر دوست دارند؟

این بازی شاد، تقلید از مفهومی است که او تازه در حال فهم آن است. اینکه اشیا و افراد حتی زمانی که او آنها را نمی‌بیند همچنان وجود دارند و به همین خاطر است که ظاهر و ناپدید شدن تند و سریع را دوست دارد.

درک این مفهوم، که «اصل پایداری شیء» نامیده می‌شود، نقطهٔ عطف مهمی است و نشان می‌دهد که رشد شناختی کودکتان جهشی در زمینهٔ حافظه و توانایی تفکر انتزاعی داشته است، پس شما هم با او بخندید!

با دوستانتان به اشتراک بگذارید