آيا در هر بار شیردهی بايد از هر دو سینه به نوزاد شير داد؟

آيا در هر بار شیردهی بايد از هر دو سینه به نوزاد شير داد؟

در هفته‌ها اول، در هر وعده باید از هر دو پستان به شیرخوار شیر داد تا باعث تحریک تولید شیر بیشتر شود. در هفته‌های بعد بر حسب میل و نیاز شیرخوارتان می‌توانید از یک یا هر دو سینه شیر بدهید. در این صورت باید در شیر دادن به تناوب از پستان‌ها استفاده شود، مثلاً اگر شیرخوار در یک وعده، از پستان چپ شروع کرد، در وعدهٔ شیردهی بعدی باید از پستان راست شروع کند. ابتدا به شیرخوار فرصت دهید به مدت دلخواه به تغذیه از یک پستان ادامه دهد تا قسمت آخر شیر را که سرشار از چربی است حتماً دریافت کند.

کودک شما با رها کردن سینهٔ شما، به خواب رفتن یا توقف مکیدن نشان می‌دهد که تغذیه از سینهٔ اول را تمام کرده است. سپس در صورت تمایل کودک، می‌توانید از سینهٔ دوم به او شیر بدهید و اگر مایل به گرفتن آن نیست هم نگران نباشید، چون شما می‌توانید در نوبت بعدی ابتدا از آن پستان شیر بدهید. به این ترتیب هر دو سینهٔ شما به یک اندازه تحریک خواهند شد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید