دورۀ فولیکولی چرخۀ عادت ماهانه

دورۀ فولیکولی چرخۀ عادت ماهانه

از روز آغاز خونریزی تا زمان تخمک‌گذاری را فاز فولیکولی چرخۀ عادت ماهانه می‌نامند. در طول فاز فولیکولی، فولیکول‌ها شروع به رشد و آماده‌سازی و بلوغ یک تخمک برای آزاد شدن می‌کنند. در روز اول چرخۀ عادت ماهانه و فاز فولیکولی، پوشش ضخیم رحم یا آندومتر شروع به فرو ریختن می‌کند. شما این خونریزی را به عنوان خونریزی قاعدگی می‌شناسید. یک دورۀ قاعدگی طبیعی می‌تواند سه تا شش روز طول بکشد. بیشتر میزان خونی که در دورۀ قاعدگی از دست می‌دهید، در طول سه روز اول اتفاق می‌افتد.

همچنین در همین زمان است که امکان دارد دردهایی در لگن، پاها و کمر خود تجربه کنید. این دردها و گرفتگی‌ها که می‌تواند خفیف، متوسط یا شدید باشد، ناشی از انقباض رحم است که به فرو ریختن آندومتر یا لایۀ ضخیم‌شدۀ رحم کمک می‌کند. بعد از پایان خونریزی، رشد فولیکول‌ها و بالغ شدن تخمک‌ها تا روز تخمک‌گذاری ادامه پیدا می‌کند.

در هر چرخه از عادت ماهانۀ یک زن، معمولاً تنها یک تخمک آزاد می‌شود. اگرچه ممکن است با افزایش سن یا در اثر مصرف برخی داروها بیشتر از یک تخمک در هر دوره آزاد شود. طول دورۀ فاز فولیکولی ممکن است تغییر کند و باعث متغیر شدن طول دورۀ عادت ماهانه در زنان شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط