چقدر مشق شب برای بچه‌ها زیاد است؟

چقدر مشق شب برای بچه‌ها زیاد است؟

بیشتر متخصصان و کارشناسان آموزش کودکان معتقدند که انجام تکالیف و مشق شب خانه برای کودکان کلاس اولی، دومی و کلاس سومی بیشتر از مدت زمان‌های زیر برای بچه‌های ابتدایی در هر شب زیاد است:

  • بیش از ۲۰ دقیقه برای کلاس اولی‌ها
  • بیشتر از نیم ساعت برای کلاس دومی‌ها
  • بیشتر از یک ساعت برای کلاس سومی‌ها

با دوستانتان به اشتراک بگذارید