نوزاد زودرس

تولد نوزادانی زودتر از موعد مقررشده برای تولدشان یا نوزادانی با شرایط خاص که نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژهٔ بیمارستان دارند، در ابتدا ممکن است روزهای زندگی والدین و به ویژه یک تازه‌مادر را دچار شرایط غم‌انگیزی کند. مطالب این بخش می‌تواند راهکارهای مناسبی در مورد کنار آمدن شما با شرایط بستری کودکتان در NICU و چگونگی مراقبت شما از یک نوزاد زودرس پس از ترخیص یا کودکی را که در بدو تولدش دچار بیماری یا مشکلی بوده است به شما پیشنهاد بدهد.