زندگی با نوزاد

داشتن شناخت کافی در مورد وضعیت نوزادان بعد از تولدشان باعث می‌شود تا والدین یک کودک تازه متولدشده بدانند چطور باید با مواردی مثل گریه‌های نوزادان، وضعیت خواب نوزاد یا چگونگی عوض کردن پوشک کودک روبه‌رو شوند و درک بهتری از وضعیت فعلی‌شان داشته باشند. مقالات این بخش به والدین کمک خواهد کرد تا حتی در مواردی مثل تولد نوزادانی با شرایط خاص، آنها بتوانند اضطراب و نگرانی‌هایشان را کاهش دهند و اعتماد به نفس خود را به درستی مدیریت کنند تا قادر به برقراری پیوند درستی با کودکشان باشند.