آیا زمانی که در مرخصی زایمان هستم، ماهیانه برایم حقوق واریز می‌شود؟

آیا زمانی که در مرخصی زایمان هستم، ماهیانه برایم حقوق واریز می‌شود؟

بله.
زمانی که شما در مرخصی زایمان هستید، ماهیانه حقوقی برایتان واریز می‌شود، اما مقدار حقوقی که بیمه برایتان واریز می‌کند، از حقوقی که در ماه‌های کاری خود دریافت می‌کردید، کمتر است.
نحوۀ محاسبۀ دستمزد شما در بارداری، به این صورت است که بیمه میانگین حقوق سه ماه آخر قبل از مرخصی شما را محاسبه می‌کند و دو سوم آن مبلغ را برای شما واریز خواهد کرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید