باورهای غلط و درست خود را در مورد دوران پریود بسنجید.

علائم و نشانه‌های دوران پریود شما ممکن است در هر ماه متفاوت باشد. عوامل مختلفی در شدت درد و میزان خونریزی شما تأثیرگذار خواهد بود. برخی از اطلاعات و باورهایی که زنان در مورد دورۀ عادت ماهانۀ خود دارند، غیرواقعی و غیرعلمی است. برای سنجش میزان درست بودن اطلاعات و باورهای خود در مورد دوران پریودتان، می‌توانید به سوالات زیر پاسخ بدهید.

شروع

باورهای غلط و درست خود را در مورد دوران پریود بسنجید.

علائم و نشانه‌های دوران پریود شما ممکن است در هر ماه متفاوت باشد. عوامل مختلفی در شدت درد و میزان خونریزی شما تأثیرگذار خواهد بود. برخی از اطلاعات و باورهایی که زنان در مورد دورۀ عادت ماهانۀ خود دارند، غیرواقعی و غیرعلمی است. برای سنجش میزان درست بودن اطلاعات و باورهای خود در مورد دوران پریودتان، می‌توانید به سوالات زیر پاسخ بدهید.