چرا کودکان بازی دالی‌ موشه را این‌قدر دوست دارند؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

این بازی شاد، تقلید از مفهومی است که او تازه در حال فهم آن است. اینکه اشیا و افراد حتی زمانی که او آنها را نمی‌بیند همچنان وجود دارند و به همین خاطر است که ظاهر و ناپدید شدن تند و سریع را دوست دارد.

درک این مفهوم، که «اصل پایداری شیء» نامیده می‌شود، نقطهٔ عطف مهمی است و نشان می‌دهد که رشد شناختی کودکتان جهشی در زمینهٔ حافظه و توانایی تفکر انتزاعی داشته است، پس شما هم با او بخندید!