تركيب شير مادر تغيير می‌كند یعنی چه؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

تركيب شير مادر همراه با رشد شيرخوار، در طول هر وعده از تغذيهٔ کود، بين دفعات مختلف شيردهی و نيز در طول روز تغيير خواهد کرد.

در روزهای اول پس از زايمان سینهٔ مادر آغوز توليد می‌كنند. مواد ايمنی بخش آغوز براى حفاظت نوزاد در برابر عفونت حياتى است. پس از آغوز، شير انتقالی از هفت تا ۱۰ روز پس از تولد و تا دو هفتگى و سپس شير رسيده ترشح می‌شود.

در شير رسيده پروتئين كمتر، اما ويتامین‌های محلول در آب، لاكتوز و چربى بيشترى وجود دارد. مكیدن‌های مكرر شيرخوار مقدار شير مادر را افزايش می‌دهد. به علاوه، در شروع هر وعدهٔ شيردهی چربی شير مادر كمتر است و سپس ميزان آن تدريجاً بيشتر خواهد شد.

شير پيشين یعنی شيری كه در ابتدای هر وعده شيردهی از سینه‌ها خارج می‌شود، رقیق‌تر خواهد بود و آب مورد نياز بدن شيرخوار را تأمين می‌کند و حاوی مقادير فراوان پروتئين، لاكتوز و ساير مواد مغذی است.

شير پسين كه در انتهای هر وعده شيردهی از پستان‌ها خارج می‌شود، سرشار از چربی است و انرژی مورد نياز شيرخوار را تأمين می‌کند. به همين دليل، تغذيه با شير مادر را در هر وعده نبايد به سرعت خاتمه داد و شيرخوار را از پستان جدا كرد، بلكه لازم است اجازه داد تغذيه با شير مادر تا زمانی كه كودکتان می‌خواهد، ادامه يابد تا شير چرب انتهايی را دريافت كند.

سؤالات مشابه :