بهترین راه و روش شیر دادن به شيرخوار چگونه است؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

برقراری تماس پوستی با نوزاد بلافاصله پس از تولدش و شروع تغذيهٔ نوزاد با آغوز در ساعت اول تولد و ترجيحاً نيم ساعت اول اهمیت خاصی دارد.

بعد از آن نیز تغذيهٔ انحصارى شيرخوار با شير مادر به طور مكرر و در شب و روز و در هر وعده نامحدود براى شش ماه اول عمر توصيه می‌شود. منظور از تغذيهٔ انحصاری با شير مادر آن است كه شيرخوار در شش ماه اول نياز به آب، مايعات يا غذاهاى ديگر ندارد و نبايد هيچ مادهٔ غذايى ديگرى به او داده شود؛ فقط مصرف ويتامين و مواد معدنی با دستور پزشک مجاز است.

پس از پايان شش ماهگى بايد غذاهای كمكی به شيرخوار داده شود و تنوع غذاها و مقدار آن به تدريج افزايش و تغذيهٔ شيرخوار با شير مادر ادامه يابد. در سال دوم هم، استفاده از غذاهای خانواده همراه با ادامهٔ تغذيه با شير مادر در تأمين نيازهای تغذيه‌ای شيرخوار حائز اهميت است.

سؤالات مشابه :