بارداری دوم من هیچ عوارضی ندارد. این طبیعی است؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

بله. همان‌طور که هر زایمانی متفاوت است، هر بارداری هم با دیگری متفاوت است. درد سینه‌ها اغلب یک علامت شایع در دوران بارداری است اما دیگر نشانه‌های بارداری از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. تجربهٔ درجات مختلفی از نشانه‌های معمول در هر بارداری طبیعی هم اتفاقی شایع است.

سؤالات مشابه :