آیا می‌توان دختر یا پسر بودن جنین را انتخاب کرد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

هرچند اعتقادات و باورهای زیادی در این مورد شنیده‌اید، اما هیچ‌کدام از نظر علمی ثابت نشده است. بد نیست این را هم بدانید که شما به عنوان یک مادر هیچ نقشی در جنسیت کودکتان ندارید، بلکه جنسیت کودک به وسیلهٔ اسپرم مرد یعنی پدر کودک شما تعیین می‌شود. از طرفی، آیا می‌توان فقط دختر خواستن یا تنها خواستن یک پسر را بخشی از آرزوهای قشنگ زندگی دانست؟ شاید بد نباشد در مورد این عقیدهٔ خود و همسرمان کمی بیشتر فکر کنیم.

سؤالات مشابه :