آیا می‌توان به نوزادی که شكاف كام و لب دارد شیر داد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

اگر نوزاد فقط شكاف لب و به خصوص شکاف لب يک‌طرفه داشته باشد و یا اینکه یک شكاف كام كوچک در قسمت جلو دارد، درصورتی‌که نوزاد به طور صحيح و در وضعيت نشسته و روبه‌روی پستان مادر نگه داشته شود و مادر چانهٔ او و پستان را بين دو انگشت اشاره و شستش و قسمتی از كف دست خود نگه دارد، شكاف لب پر می‌شود و تغذيهٔ مستقيم از پستان مادر عملی خواهد بود که اين روش دانسر نام دارد.

يعنی شيرخوار قادر می‌شود كه قسمت بیشتر هاله و نوک پستان را در دهانش بگیرد و با فشار آرواره و زبان، شير را بمکد و به عقب دهانش هدايت كند. به اين ترتيب ممكن است تغذیه و رشد نوزاد به خوبی امکان‌پذیر باشد و برای عمل جراحی ترميم شكاف لب در يک ماهگی يا زودتر آماده شود.

اما چنانچه اين روش به تنهايی نتواند رشد مطلوب نوزاد را تأمين كند، لازم است كه باقی‌ماندهٔ شيرتان را بدوشيد و با قاشق يا سرنگ به شيرخوار بدهيد و گاهی هم لازم است او را با لولهٔ معده طبق دستور پزشک کودک تغذيه کنید.

سؤالات مشابه :