آيا در هر بار شیردهی بايد از هر دو سینه به نوزاد شير داد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

در هفته‌ها اول، در هر وعده بايد از هر دو پستان به شيرخوار شير داد تا باعث تحريک توليد شير بیشتر شود. در هفته‌های بعد بر حسب ميل و نياز شيرخوارتان می‌توانید از يک يا هر دو سینه شیر بدهید. در اين صورت بايد در شير دادن به تناوب از پستان‌ها استفاده شود، مثلاً اگر شيرخوار در يک وعده، از پستان چپ شروع كرد، در وعدهٔ شیردهی بعدی بايد از پستان راست شروع كند. ابتدا به شيرخوار فرصت دهيد به مدت دلخواه به تغذيه از يک پستان ادامه دهد تا قسمت آخر شير را كه سرشار از چربی است حتماً دريافت كند.

کودک شما با رها كردن سینهٔ شما، به خواب رفتن يا توقف مكيدن نشان می‌دهد كه تغذيه از سینهٔ اول را تمام كرده است. سپس در صورت تمايل كودک، می‌توانيد از سینهٔ دوم به او شیر بدهید و اگر مايل به گرفتن آن نيست هم نگران نباشيد، چون شما می‌توانيد در نوبت بعدی ابتدا از آن پستان شير بدهيد. به اين ترتيب هر دو سینهٔ شما به يک اندازه تحريک خواهند شد.

سؤالات مشابه :